Social sundhed – lige adgang til behandling

Ulighed i sundhed er en realitet, og tallene er skræmmende. Undersøgelsen ”Dødelighed blandt socialt udsatte” udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Rådet for Socialt udsatte viser, at socialt udsatte i gennemsnit lever 22 år kortere end øvrige danskere.
Mange socialt udsatte lever et hårdt liv – ofte med misbrug og hjemløshed. Sygdom og for tidlig død hænger på nogle måder i høj grad sammen med dette, men det handler også om andre forhold. Uligheden i sundhed i Danmark, kan også opgøres i forhold til andre parametre fx indkomst om end med noget mindre forskel. Ser vi på gennemsnitslevealderen i Århus, så lever de der bor i postnr. 8210 således 3-4 år kortere tid end dem der bor i 8240.

Samfund, udfordring

Vi tror på, at årsagen til denne ulighed i stor udstrækning ligger i den måde, de forskellige befolkningsgrupper benytter og interagerer med sundhedssystemet.

Mange har svært ved at navigere rundt i sundhedsvæsenet, og af forskellige årsager gælder dette i høj grad for gruppen socialt udsatte. Mange fra denne gruppe synes, det er svært at kommunikere og være i kontakt med sundhedssystemet, praktiserende læger, sygeplejersker, hospitaler m.fl. På samme måde har sundhedssystemet selv også ofte svært ved at rumme og kommunikere med for eksempel psykisk syge, misbrugere, hjemløse og andre socialt udsatte. Der er mange store menneskelige omkostninger som sygdom, der ikke bliver behandlet og ultimativt alt for tidlig død, når det er for svært at være i dialog og kommunikere, og det koster også samfundet mange ressourcer … ressourcer som hellere skulle anvendes til forebyggende at støtte den svære kontakt og dialog.

Hvordan løser Sagen udfordringen

Vores vision er at skabe en frivilliggruppe af studerende – hovedsageligt fra de sundhedsfaglige uddannelser, som skal agere som brobyggere mellem sårbare, marginaliserede mennesker og sundhedssystemet. På den måde håber vi, at det enkelte menneske kan hjælpes til bedre at kunne håndtere det stadigt mere specialiserede sundhedssystem. Vi håber ligeledes, at de kommende ansatte i sundhedsvæsenet allerede under deres studietid, samtidig vil kunne opnå kompetencer i dels at arbejde på tværs af specialerne, men også at rumme og være i dialog med og behandle socialt udsatte i det etablerede sundhedssystem. Nuværende studerende og frivilliges erhvervede viden og kompetence vil kunne inspirere og motivere fremtidige kollegaer.

Projektet er i gang!

Udfordringen er lige nu at få skåret projektet til i en detaljeret projektbeskrivelse, så det kan blive bæredygtigt og afprøvet i ”virkelighedens verden”.

I den nærmeste fremtid har vi følgende strategiske mål

  1. Nære og styrke fællesskabet i kredsen af mennesker som vil være med til at realisere og støtte dette team af frivillige. Der skal udvikles en forening eller organisation, der kan søge midler til et pilotprojekt og på sigt muliggøre en permanent drift (lokaler m.v.)
  2. Undersøge mulighed for at bidrage ved etablering og drift af det vedtagne fixerum i Aarhus.
  3. Indhente viden om hvilke og hvor mange grupper af socialt udsatte borgere i Aarhus, vi kan gøre en forskel for.


Vær med

Dette projekt handler om andre menneskers sundhed, og når man vil noget med andre, er det vigtigt at passe på ikke at overgribe folks egen vilje. For at sikre os dette samt de bedste forudsætninger for, at projektet kommer til at gøre en forskel, søger vi ildsjæle, der vil deltage. De der på en eller anden måde synes, de kan hjælpe og støtte projektet har hermed en åben invitation.

–       Brugere, professionelle og andre med erfaring fra livet som – eller omkring socialt udsatte.
–       Frivillige fra de sundhedsvidenskabelige studier.
–       Læger, sygeplejersker og andre fra sundhedsvæsenet, som kan bidrage med konkrete erfaringer med socialt udsatte patienter og kvalificere projektet.
–       Fundraisere, strategiske hjerner …

Hvem

Kristina Louise Bliksted

Projektleder
Stud.cand.scient.pol.

Sofie Kirstein

Projektleder
Stud.cand.scient.pol.

Maria Hjorth

Stud. Professionsbachelor i klinisk diætetik


Rasmus Bræmer

Stud.scient.san.publ

Flere der bidrager

Kurt Kyed
Pædagog, AMR og Rehabinstruktør.

– Jeg står først og fremmest for inddragelse af brugerne i alt hvad der vedrører dem.  Jo tidligere brugerne bliver inddraget i designet af enhver form for ydelse, jo større nytte vil ydelsen have.

Helle Bay
Psykoterapeut og supervisor

– mødet mellem frivillig og bruger kan være udfordrende for begge parter. Jeg har fokus på i dialog og supervision at støtte begge parter i relation og kommunikation.  

Hvordan arbejder vi

Vores arbejdsform drejer sig om at gøre en samfundsudfordring konkret, opfinde noget, der gør en forskel – og sætte det i værk. Vi skaber et fællesskab af engagerede mennesker med forskellige baggrunde omkring projektet og handler udfra de muligheder der findes i kraft af vilje, viden og netværk hos dem, der er til stede.

Kontakt

Hvis du vil bidrage eller høre mere om projektet så kontakt:

Kristina Louise Bliksted
klbliksted@gmail.com
22 41 59 14